Listy - linka

Excellent management
& leadership, MBA

Chcete se stát vynikajícím manažerem a leaderem?

Studium MBA vám pomůže rozvíjet vaši schopnost efektivně vést lidi i sebe sama k vysněnému cíli.

Aby bylo pro vás studium MBA maximálně efektivní, je nutné, abyste měli svěřený tým, na kterém budete v průběhu studia aplikovat poznatky z výuky. Smyslem tohoto studijního programu není učit se suchou teorii, která je odtržena od reálného světa. Naopak, studium MBA si zakládá na udržení množství probírané teorie na minimum a většinu svého času a energie tak dáváte do praktického cvičení, které jediné vám přinese skutečné výsledky a pokrok.

Proč studovat MBA právě u nás?

muž - test

Minimum teorie.

terč - šipka

Důraz kladen na praktikování přímo ve vaší profesi.

teamwork

Inspirativní skupinový výcvik všech dovedností leadera.

team- lidé

Komplexní trénink vedený špičkovými profesionály z praxe.

ruka - miniatura

Pravidelná setkávání s individuálním přístupem.

prezentace - šipka

Objektivní manažerské a psychologické sledování rozvoje osobnosti.

Pro koho je studium určeno?

muž - terč

Manažer

který se touží profesně i osobně rozvíjet takovým způsobem, který mu prokazatelně přinese výsledky.

žena - terč

Majitel

malé až střední firmy, který je zapojený v operativě i řízení.

žena - cíl

Top-manažer

ve velké firmě.


Přehrát video

Studium bych doporučil všech, kteří osobní rozvoj myslí opravdu vážně. Tato kontinuální výuka s aplikováním do praxe člověka opravdu za dobu studia změní.

Jiří Bělohlávek

Zakladatel Optimal Energy

Co jako absolvent získáte?

oranžový list

Efektivní propojení získané teorie s praxí.

oranžový list

Praktickou aplikaci získaných dovednosti v oblasti managementu a řízení firmy.

oranžový list

Vynikání v soft-skills, které jsou klíčové pro práci v týmu a řešení konfliktů.

oranžový list

Schopnost sebereflexe.

oranžový list

Dovednost přizpůsobit se změnám.

oranžový list

Být neustále připraven učit se nové věci.

Kdo vás studiem provede?

Studijním oborem MBA, Excelentní management a leadership vás provedou naši kvalifikovaní lektoři Daniela Kolomazníková, Tomáš Kvapilík a Vladimír Reiff a Petr Pacher, kteří mají cenné zkušenosti z manaže​rské praxe.

Studijní trenér je projekt, který vznikl pro bezproblémový průběh studia našich posluchačů. Studijní trenér vám zajistí dostatečnou míru praktikování, které bude vědomé. Studijní trenér prochází s posluchačem veškeré jeho úkoly a práce, díky čemuž si posluchač zažije dané situace opakovaně a získané dovednosti pro něj budou hodnotnější. Vzhledem k vytíženosti posluchačů je projekt studijního trenéra navržen tak, aby posluchačům vyšel studijní trenér co nejvíce vstříc a usnadnil jim jejich cestu studiem.

Kvalifikovaní a zkušení překladatelé překládají disertační práce posluchačů do anglického jazyka, aby mohly být poté odeslány do USA pro řádné ukončení studia.

Plán studia

Uchazeč vyplňuje baterii osobnostních testů, které odhalí jeho osobnost, motivaci ke studiu a další charakteristiky jeho osobnosti. Na základě těchto testů je spuštěn proces diagnostiky, kdy v první fázi testy vyhodnocuje zkušený a školený diagnostik/psycholog, který výsledky testů shrne v diagnostické zprávě, která je zasílána uchazeči a také nezaujatému psychologovi – tím se spouští druhá fáze.

Psycholog si sjedná s uchazečem buď osobní schůzku nebo setkání prostřednictvím Skype, kde se probírá především motivace uchazeče a jeho cíle. Pohovor trvá přibližně hodinu.

Psycholog poté setkání shrne v psychologické zprávě, která je zaslána uchazeči a na jejímž základě je uchazeč přijat/nepřijat do studia.

V tomto modulu se posluchači naučí všechny potřebné komunikační vzorce pro precizní naslouchání, vnímání, předávání úkolů a zvládání možných problémů či konfliktů. Trénují se vzestupně obtížná cvičení, ze kterých se skládá mezilidská komunikace trénovaná ve dvojicích s výměnou rolí. Součástí je emoční dril, trénink neverbální komunikace a výcvik aktivního naslouchání formou transakční analýzy. Dále podrobný rozbor emocí, chyby v posuzování, teoretická i praktická skladba principů komunikace z psychologického hlediska.

 

Délka trvání modulu: 4 setkání v rozsahu 4 hodin
Průběžné hodnocení: po každém setkání jsou zadány dílčí úkoly, které jsou hodnoceny lektorem
Zakončení: odevzdání a akceptace modulové práce v českém jazyce

Zásadním bodem fungující firmy je dosahování měřitelných výsledků opakovatelným způsobem. V rámci modulu se posluchači nejprve seznámí se základními pravidly a principy řízení lidí jak v oblasti managementu, tak leadershipu. Během praktických cvičení se také naučí, jak tyto principy přenést co nejefektivnějším způsobem do vlastní praxe. Dalším klíčovým bodem je organizace - nejen z pohledu hierarchie, ale také z hlediska skladby činností u pracovních pozic, jejich zařazení do struktury firmy a očekávaných výsledků. Souborem výsledků a jejich trendů je kondice firmy - a nechybí ani způsoby, jak různé kondice úspěšně zvládat.

 

Délka trvání modulu: 3 setkání v rozsahu 4 hodin
Průběžné hodnocení: po každém setkání jsou zadány dílčí úkoly, které jsou hodnoceny lektorem
Zakončení: odevzdání a akceptace modulové práce v českém jazyce

Cílem modulu je získat a úspěšně používat dovednosti v přesvědčování ostatních, bez ohledu na to, zda se jedná o jednotlivce či skupinu. Dále je cílem umět zvládat jakkoliv obtížná jednání. Trénují se jednotlivá cvičení se vzestupnou obtížností, aby posluchač uměl prakticky použít naučené komunikační vzorce v kontextu jednotlivých typů jednání, ať už obchodních, prezentačních, ovlivňujících, argumentačních, nebo manipulačních.

 

Délka trvání modulu: 3 setkání v rozsahu 4 hodin
Průběžné hodnocení: po každém setkání jsou zadány dílčí úkoly, které jsou hodnoceny lektorem
Zakončení: odevzdání a akceptace modulové práce v českém jazyce

Absolvent tohoto modulu se naučí, jak k sobě přitáhnout zajímavé a vhodné pracovníky a umět si vybrat ty pravé. Během studia posluchači získají dovednosti jako je vedení pohovorů, prověřování referencí z uplynulých zaměstnání a oslovování buď širokých mas potenciálních pracovníků, či úzce specifických skupin specialistů.

 

Délka trvání modulu: 3 setkání v rozsahu 4 hodin
Průběžné hodnocení: po každém setkání jsou zadány dílčí úkoly, které jsou hodnoceny lektorem
Zakončení: odevzdání a akceptace modulové práce v českém jazyce

Modul je speciálně nastavený pro osvojení principů leadershipu a koučovacích technik podle systémů GROW a Game stratégy. Nejprve pozná oba přístupy a následně je bude procvičovat s kolegy. Dalším krokem je přenesení přístupu do své profesní role a aplikace v komunikaci s týmem. Cílem bude, aby dokázal ve vhodný okamžik využívat přístup kouče nebo leadera podle aktuální potřeby.

 

Délka trvání modulu: 3 setkání v rozsahu 4 hodin
Průběžné hodnocení: po každém setkání jsou zadány dílčí úkoly, které jsou hodnoceny lektorem
Zakončení: odevzdání a akceptace modulové práce v českém jazyce

Výstupem tohoto modulu je, aby absolvent dokázal rozpoznat potřebu změn, uměl je iniciovat, sestavit tým pro jejich zavedení, získat přízeň pracovníků, umět změny komunikovat napříč organizací a být připraven na hrozící rizika.

 

Délka trvání modulu: 2 setkání v rozsahu 4 hodin
Průběžné hodnocení: po každém setkání jsou zadány dílčí úkoly, které jsou hodnoceny lektorem
Zakončení: odevzdání a akceptace modulové práce v českém jazyce

Na závěr studia vypracuje každý posluchač disertační práci, která je po schválení lektorem překládána do anglického jazyka a odesílána do USA pro řádné ukončení studia a získání diplomu.

Po odevzdání a schválení disertační práce, spouští studijní oddělení baterii osobnostních testů, které jsou téměř shodné s baterií testů při nástupu do studia. Výsledky testů jsou spolu s původními zprávami (zpracovaných při nástupu do studia) zasílány psychologům a diagnostikům, kteří je zpracují v podobě výsledných zpráv, jako tomu bylo při nástupu.

 

Následně provedou komparativní analýzu původních a nových zpráv, aby bylo možné stanovit, jakým způsobem studium absolventy ovlivnilo, kam je posunulo a jaký mělo studium pro absolventa celkový přínos. Tyto výsledné zprávy jsou následně absolventům předávány spolu s diplomy nebo zasílány na email.

 

Výstupní diagnostikou prochází všichni absolventi univerzity.

Na konci tohoto komplexního modulu budete ovládal základy všeho podstatného, s čím se můžete vy a vaše společnost potýkat.

Co vás čeká?
- Základy teorie práva, občanské právo 1. část
- Občanské právo 2. část
- Pracovní právo, zastoupení advokátem
- Obchodní právo, insolvenční právo

Výuka je nastavena tak, aby byla právní problematika pochopitelná pro ty, kteří dosud neměli se vzděláním v právních oblastech žádné zkušenosti.
- Kurzem vás provede JUDr. Tomáš Hofrichter.
- Ke každému bloku ke stažení: videozáznam, skripta, prezentace a zadání úkolů
- Délka studia: 4 x 4,5 hodiny

Pro více informací nás kontaktujte nebo přejděte na stránku Volitelný modul: Právo ve firemním prostředí

Cílem tohoto modulu je pochopit roli marketingu ve společnosti, najít pro něj správné místo a vybrat vhodné nástroje podle individuálních potřeb každé společnosti.

Co vás čeká?
- Filozofie marketingu a marketingový mix
- Segmentace a online a offline marketing
- Marketingový plán krok za krokem a měřitelnost marketingu

Kurz se skládá z řady praktických úkolů, jejichž spojením vznikne marketingový plán šitý na míru vaší společnosti.
- Kurzem vás provede Ing. Jitka Sládková, Ph.D.
- Ke každému bloku ke stažení: videozáznam, skripta, prezentace a zadání úkolů
- Délka studia: 3 x 3 hodiny

Napište nám