Listy - linka

Doktorské studium DBA, Dr.

Pro absolventy akademického magisterského/inženýrského vzdělání stejně tak jako pro absolventy MBA profesního vzdělání je k dispozici individuální forma následného studia. Pokud splňujete předpoklady a patříte mezi ty, kteří se dále chtějí rozvíjet formou přímé aplikace poznatků do praxe, přihlaste se do individuálního doktorského tréninku.

DBA

Doktorské profesní studium​

Varianta DBA (Doctor of Business Administration) je variantou, kdy posluchač zpracovává výzkumný úkol přímo pro svoji profesní oblast. Vybírá si téma, seznamuje se s existujícími zdroji informací, které se jeho oblasti věnovaly, rozebírá je a navazuje vlastní cestou. Studuje, praktikuje v profesní oblasti, provádí ověřování a získává zpětnou vazbu. O výsledcích průběžně informuje veřejnost publikační a prezentační činností.

Studijní plán a jednotlivé moduly studia si vybírá sám posluchač na míru podle tématu a zaměření své disertační práce.

Veškeré kroky posluchač absolvuje se supervizorem, který je špičkovým odborníkem v dané oblasti. Prezentační a publikační činnost probíhá v českém jazyce a závěrečná práce je psána v anglickém jazyce. Absolventi jsou ve své profesní oblasti odborníci na nejvyšší úrovni, neboť prokázali maximální možnou úroveň dovedností ve svém oboru podpořenou objektivním zpracováním výzkumného úkolu, který prezentovali impaktovaným způsobem. Nezřídka získali absolventi velmi významné postavení v oboru, neboť získali exaktní poznatky podpořené výzkumem, alternativně vlastním patentovým vzorem.

Kdo vás studiem provede?

Doktorským studiem vás provede zkušený lektor a mentor Petr Pacher.

Kvalifikovaní a zkušení překladatelé překládají disertační práce posluchačů do anglického jazyka, aby mohly být poté odeslány do USA pro řádné ukončení studia.

Plán studia

Plán studia je vytvářen do konstruktu, který je zaznamenáván v českém a anglickém jazyce. V konstruktu jsou zaznamenány všechny milníky, které se týkají vašeho doktorského studia. Tento konstrukt je skládán za spoluúčasti lektora. 

Uchazeč vyplňuje baterii osobnostních testů, které odhalí jeho osobnost, motivaci ke studiu a další charakteristiky jeho osobnosti. Na základě těchto testů je spuštěn proces diagnostiky, kdy v první fázi testy vyhodnocuje zkušený a školený diagnostik/psycholog, který výsledky testů shrne v diagnostické zprávě, která je zasílána uchazeči a také nezaujatému psychologovi – tím se spouští druhá fáze.

Psycholog si sjedná s uchazečem buď osobní schůzku nebo setkání prostřednictvím Skype, kde se probírá především motivace uchazeče a jeho cíle. Pohovor trvá přibližně hodinu.

Psycholog poté setkání shrne v psychologické zprávě, která je zaslána uchazeči a na jejímž základě je uchazeč přijat/nepřijat do studia

Bude nastaven individuální plán zahrnující studijní, profesní a praktickou stránku, včetně uvedení zamýšlených dopadů, cílové skupiny, očekávaných výsledků a dalších kategorií potřebných pro zahájení studia, na kterém spolupracuje posluchač s lektorem.

Paralelně s tím probíhají individuální setkání s lektorem, kde probíhá specifická péče o rozvoj posluchače. Posluchač postupně sepisuje své poznatky o tom, co a jak se mu v praxi daří, k čemu to vede a jde do relativně velké hloubky podrobností, aby byly jednotlivé publikované výsledky maximálně blízké objektivním informacím. V průběhu studia posluchač absolvuje kombinovanou výuku teorie on-line, výuku formou osobních setkání a individuálních konzultací. Dále absolvuje vlastní řízenou a dozorovanou praxi.

Po dokončení teoretické a faktické části práce přichází na řadu výzkumné ověření, respektive potvrzení či nepotvrzení hypotéz.

Do konce studia má každý posluchač povinnost sepsat disertační práci, která je, po doporučení vedoucím práce, překládána do anglického jazyka a odesílána do USA pro řádné ukončení studia a získání diplomu.

Doba trvání studia:  2 roky
Udělený titul: DBA

 

Další informace:

Hodnocená praxe je v minimálním rozsahu 120 hodin a hodnocená lektorská činnost v minimálním rozsahu 60 hodin. Posluchač v průběhu studia zpracovává zadané dílčí úkoly, které jsou podkladem pro vypracování disertační práce, do níž zohledňuje výsledky svých šetření, praxe i individuálních pokroků.

Dr.

Doktorské profesní studium​

Varianta Dr. (Doctor) je variantou, kdy posluchač pokračuje ve zpracování podkladů z předchozího studia způsobem, kdy vytváří vlastní vzdělávací/výukový materiál přímo pro svoji profesní oblast. Smyslem této mutace profesního vzdělávání je vytvořit vlastní vzdělávací/výukové materiály pro profesi posluchače. Posluchači tohoto oboru vytvářejí materiály, které v průběhu trvání studia prakticky ověřují vlastní výukou/tréninkem v reálném prostředí a následně provádějí úpravy v metodice výuky, evaluaci či v samotném zdrojovém materiálu.

Veškeré kroky posluchač absolvuje se supervizorem, který je špičkovým odborníkem v dané oblasti. Prezentační a publikační činnost probíhá v českém jazyce a závěrečná práce je psána v anglickém jazyce. Absolventi jsou ve své profesní oblasti erudovaní lektoři/trenéři, kteří mají vlastní výukové podklady, které sestaví a velmi pečlivě prověří v průběhu studia. Samotný výukový materiál a výsledky jeho aplikace jsou závěrečnou prací posluchače a většinou po absolvování je publikuje skrze nakladatelství široké veřejnosti.

Kdo vás studiem provede?

Doktorským studiem vás provede zkušený lektor a mentor Petr Pacher.

Kvalifikovaní a zkušení překladatelé překládají disertační práce posluchačů do anglického jazyka, aby mohly být poté odeslány do USA pro řádné ukončení studia.

Plán studia

Plán studia je vytvářen do konstruktu, který je zaznamenáván v českém a anglickém jazyce. V konstruktu jsou zaznamenány všechny milníky, které se týkají vašeho doktorského studia. Tento konstrukt je skládán za spoluúčasti lektora. 

Uchazeč vyplňuje baterii osobnostních testů, které odhalí jeho osobnost, motivaci ke studiu a další charakteristiky jeho osobnosti. Na základě těchto testů je spuštěn proces diagnostiky, kdy v první fázi testy vyhodnocuje zkušený a školený diagnostik/psycholog, který výsledky testů shrne v diagnostické zprávě, která je zasílána uchazeči a také nezaujatému psychologovi – tím se spouští druhá fáze.

 

Psycholog si sjedná s uchazečem buď osobní schůzku nebo setkání prostřednictvím Skype, kde se probírá především motivace uchazeče a jeho cíle. Pohovor trvá přibližně hodinu.

 

Psycholog poté setkání shrne v psychologické zprávě, která je zaslána uchazeči a na jejímž základě je uchazeč přijat/nepřijat do studia

Bude nastaven individuální plán zahrnující studijní, profesní a praktickou stránku, včetně uvedení zamýšlených dopadů, cílové skupiny, očekávaných výsledků a dalších kategorií potřebných pro zahájení studia, na kterém spolupracuje posluchač s lektorem.

Paralelně s tím probíhají individuální setkání s lektorem, kde probíhá specifická péče o rozvoj posluchače. Posluchač postupně sepisuje své poznatky o tom, co a jak se mu v praxi daří, k čemu to vede a jde do relativně velké hloubky podrobností, aby byly jednotlivé publikované výsledky maximálně blízké objektivním informacím. V průběhu studia posluchač absolvuje kombinovanou výuku teorie on-line, výuku formou osobních setkání a individuálních konzultací. Dále absolvuje vlastní řízenou a dozorovanou praxi.

Po dokončení teoretické a faktické části práce přichází na řadu výzkumné ověření, respektive potvrzení či nepotvrzení hypotéz.

Do konce studia má každý posluchač povinnost sepsat disertační práci, která je, po doporučení vedoucím práce, překládána do anglického jazyka a odesílána do USA pro řádné ukončení studia a získání diplomu.

Doba trvání studia:  2 roky
Udělený titul: Dr.

Další informace:

Hodnocená praxe je v minimálním rozsahu 120 hodin a hodnocená lektorská činnost v minimálním rozsahu 60 hodin. Posluchač v průběhu studia zpracovává zadané dílčí úkoly, které jsou podkladem pro vypracování disertační práce, do níž zohledňuje výsledky svých šetření, praxe i individuálních pokroků.

Napište nám