Listy - linka

Amazing communication, MSc.

Chcete se stát mistrem komunikace?

Tento tréninkový program je určen těm, kteří chtějí dosáhnout mistrovství v komunikaci.

Není podstatné, jakou vykonáváte profesi, případně zda vůbec máte nějakou praxi. Klíčová je vaše touha maximalizovat dovednosti ve verbální a neverbální komunikaci. Celý tréninkový program je veden psychologicky zážitkovou formou. Všichni posluchači se nejprve naučí přijímat komunikaci sebezkušenostním přístupem, poté trénují ve dvojicích, trojicích a až následně přichází do praxe s dohledem supervizora.

Cílem je, aby každý posluchač prošel vlastním velmi intenzivním poznáním sebe samotného z hlediska mezilidské komunikace a následně precizoval své dovednosti k objektivnímu maximu pod dohledem zkušeného supervizora.

Kdo vás studiem provede?

Studijním oborem Amazing Communication vás provede  Petr Pacher Intenzivní výcvik hypnózy v praxi zaštiťuje hypnoterapeut a hypnotizér  Jiří Zíka.

Studijní trenér je projekt, který vznikl pro bezproblémový průběh studia našich posluchačů. Studijní trenér vám zajistí dostatečnou míru praktikování, které bude vědomé. Studijní trenér prochází s posluchačem veškeré jeho úkoly a práce, díky čemuž si posluchač zažije dané situace opakovaně a získané dovednosti pro něj budou hodnotnější. Vzhledem k vytíženosti posluchačů je projekt studijního trenéra navržen tak, aby posluchačům vyšel studijní trenér co nejvíce vstříc a usnadnil jim jejich cestu studiem.

Kvalifikovaní a zkušení překladatelé překládají disertační práce posluchačů do anglického jazyka, aby mohly být poté odeslány do USA pro řádné ukončení studia.

Plán studia

Uchazeč vyplňuje baterii osobnostních testů, které odhalí jeho osobnost, motivaci ke studiu a další charakteristiky jeho osobnosti. Na základě těchto testů je spuštěn proces diagnostiky, kdy v první fázi testy vyhodnocuje zkušený a školený diagnostik/psycholog, který výsledky testů shrne v diagnostické zprávě, která je zasílána uchazeči a také nezaujatému psychologovi – tím se spouští druhá fáze.

Psycholog si sjedná s uchazečem buď osobní schůzku nebo setkání prostřednictvím Skype, kde se probírá především motivace uchazeče a jeho cíle. Pohovor trvá přibližně hodinu.

Psycholog poté setkání shrne v psychologické zprávě, která je zaslána uchazeči a na jejímž základě je uchazeč přijat/nepřijat do studia.

Komunikace je rozebírána jako kompetence z aplikovaného psychologického hlediska zážitkovým způsobem tak, aby každý posluchač skutečně trénoval co nejširší rozsah komunikačních technik i myšlenkových vzorců ve studijní skupině a následně zaváděl do svého praktického života a všech rolí, ve kterých potřebuje zlepšit či rozvíjet vztahy. Obsahem modulu je komplexní probrání a trénink emocí, jejich stavebních složek a s nimi spojených potřeb. Dále principy konstruktivní komunikace, transakční analýzy a mnoho dalších témat, které jsou pro mistrovství v komunikaci klíčové.

 

Délka trvání modulu: 3 měsíce
Počet osobních setkání: 3 (každý měsíc jedno setkání, trvající vždy část dne)
Zakončení: známkovanou modulovou prací

Cílem tohoto modulu je, aby každý posluchač znal, pochopil a uměl v praxi použít vzorce pro ovládání svých smyslů, přerámování objektivní i subjektivní skutečnosti (tzv. reframing) a následně programování lidského myšlení. Součástí studia i tréninku je práce se submodalitami vnímání, myšlení a jejich projevu v řeči, čímž následně přejdeme do symbolického modelování. Posluchači poznají, pochopí, odtrénují a vlastním praktikováním zažijí principy fungování raportu a možností techniky pacing & leading.

 

Délka trvání modulu: 5 měsíců
Počet osobních setkání: 5 (každý měsíc jedno setkání, trvající vždy část dne)
Zakončení: známkovanou modulovou prací

Smyslem je, aby se posluchač seznámil se základy hypnózy, pochopil pojetí transu, základy konverzační hypnózy a následně dokázal projít sebezkušenostním zážitkem v hypnóze. Dále bude posluchač trénovat autosugestivní cvičení, sebehypnotické a autogenní techniky.

 

Délka trvání modulu: 2 měsíce
Počet osobních setkání: 3 (každý měsíc jedno setkání, trvající vždy část dne)
Zakončení: známkovanou modulovou prací
Studiem Vás bude provázet: Jiří Zíka a Petr Pacher

Poslední část studia přináší posluchači komplexní propojení všeho, co probral, trénoval a prakticky použil ve svém životě. Komplexně opakuje a dává jednotlivým předchozím částem nový rozměr tím, že je vzájemně provazuje. Dále je součástí modulu také několikadenní nepřetržitý intenzivní trénink v praktickém neterapeutickém použití hypnózy.

 

Délka trvání modulu: 2 měsíce
Počet osobních setkání: 2 (každý měsíc jedno setkání, trvající vždy část dne) a v průběhu uvedených 2 měsíců proběhne intenzivní výcvik v hypnóze trvající 3 po sobě jdoucí dny
Zakončení: známkovanou modulovou prací
Studiem Vás bude provázet: Jiří Zíka

Do konce studia vypracuje každý posluchač disertační práci, která je po schválení lektorem překládána do anglického jazyka a odesílána do USA pro řádné ukončení studia a získání diplomu. UAM nabízí svým studentům pro tyto účely služby profesionálních překladatelů.

Po odevzdání a schválení disertační práce, spouští studijní oddělení baterii osobnostních testů, které jsou téměř shodné s baterií testů při nástupu do studia. Výsledky testů jsou spolu s původními zprávami (zpracovaných při nástupu do studia) zasílány psychologům a diagnostikům, kteří je zpracují v podobě výsledných zpráv, jako tomu bylo při nástupu.

 

Následně provedou komparativní analýzu původních a nových zpráv, aby bylo možné stanovit, jakým způsobem studium absolventy ovlivnilo, kam je posunulo a jaký mělo studium pro absolventa celkový přínos. Tyto výsledné zprávy jsou následně absolventům předávány spolu s diplomy nebo zasílány na email.

 

Výstupní diagnostikou prochází všichni absolventi univerzity.

 

Délka studia: 2 roky
Udělovaný titul: MSc.

Napište nám